Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Odprawy zamiast zwolnień

2012-06-29

Wprowadzenia w Fiat Auto Poland programu dobrowolnych odejść pracowników, przewidującego dodatkowe odprawy oraz natychmiastowego zaprzestania indywidualnych zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy zażądała NSZZ Solidarność w piśmie skierowanym do dyrekcji FAP. Domagamy się również niezwłocznego wycofania wręczonych już wypowiedzeń oraz zwołania Komisji Konsultacyjnej, celem wypracowania działań na rzecz zapewnienia stabilności zatrudnienia.

Wśród priorytetów Solidarności FAP w walce o obronę praw pracowniczych jest bowiem niezmiennie zapewnienie stabilnych miejsc pracy, dających podstawowe bezpieczeństwo socjalne rodzinom zatrudnionych w naszym zakładzie. Wielokrotnie też podkreślaliśmy, że wszelkie zmiany liczebności załogi powinny opierać się na zasadach dobrowolnych. Dlatego też proponujemy, aby program dobrowolnych odejść pracowników przewidywał dla rezygnujących z pracy w Fiat Auto Poland wspomagające (dodatkowe, ponadkodeksowe) odprawy w wysokości 6 miesięcznych wynagrodzeń plus dodatkowo, w przypadku osób mających ponad dziesięcioletni staż pracy w naszym zakładzie, w wysokości miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy w FAP/FSM powyżej 10 lat.

Przyjęcie powyższych rozwiązań pozwoli zarówno połączyć zachowanie niezbędnej, podstawowej stabilności zatrudnienia pracowników FAP z możliwością ograniczenia (zmniejszenia) liczebności załogi forsowanej przez dyrekcję, jak również będzie rzeczywistym przykładem rozwiązywania problemów społecznych w sposób zapobiegający kontrowersjom i konfliktom.

Jednocześnie nasz związek wielokrotnie podkreślał, że ani ogólnie pojmowany kryzys, ani też czasowe (koniunkturalne) zmniejszenie produkcji w żadnym wypadku nie usprawiedliwia stałego zwalniania pracowników produkcyjnych, szczególnie opartego na niejasnych i subiektywnych kryteriach. Może to bowiem prowadzić do dyskryminacji pracowników przy wypowiadaniu umów, co stanowi naruszenie przepisów zarówno polskiego Kodeksu pracy, jak i europejskiej Dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, będącej wykonaniem postanowień art. 13 Traktatu ustanawiającego Unię Europejską. Wspólna Europa oznacza bowiem nie tylko liberalną wolność przepływu kapitału, ale również poszanowanie standardów społecznej gospodarki rynkowej.

(red)