Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Oszukani pracownicy Denso ?- porozumienie gorsze nawet od Fiatowskiego

2011-05-16

Informujemy wszystkich pracowników, że mimo jednoznacznego wyniku referendum, w którym zdecydowana większość pracowników Denso opowiedziała się za przedstawionym przez Solidarność żądaniem podwyżki płac o 500 zł miesięcznie dla każdego pracownika część organizacji związkowych zgodziła się w środę (11 maja)  na  podpisanie porozumienia  przewidującego wzrost wynagrodzeń od 1 maja br. o 150 zł miesięcznie dla pracowników umysłowych i 149,52 zł (czyli 89 gr na godzinę) dla pracowników produkcyjnych oraz  zamiast wzrostu o 3% premii miesięcznej z 18 do 21 % wprowadza się dyscyplinarkę na pracowników  tj 80 zł premii frekwencyjnej
(zapobiegającej chorobowym), wypłacanej jedynie w przypadku stuprocentowej obecności.

Chociażby jeden dzień zwolnienia redukuje nową premię do zera.  Różnica między tymi składnikami jest wielka  ponieważ chociażby w przypadku pracy w nadgodzinach   STRATA następuje  o dodatkowe 3 % stawki godzinowej,  w przypadku gdy pracownik ma super minimu również strata  3% .  Jednocześnie z uwagi na fakt nie wejścia w życie podwyżki zbiorowej od 1 kwietnia br.  w celu  zachęty do akceptacji  porozumienia dyrekcja zaproponowała wypłacenie 450zł jednorazowej  kwoty.  Ponad to w  porozumieniu zawarto zwiększenie limitu nadgodzin do 400   rocznie , podtrzymano zasady płacenia tak jak w latach ubiegłych tj. 50 zł dopłaty do każdej soboty zbiorowej oraz jeden dzień wolny płatny za 4 w ciągłości przepracowane soboty.  Przypominamy, że dopłata do nadgodzin i dzień wolny jest zasługą Naszego związku z negocjacji  2008 roku.

NSZZ Solidarność w swoim stanowisku zgłosił cztery wnioski :

  1. zwiększenie kwoty podwyżki miesięcznej do kwoty 300zł netto (poprzez min. również włączenie premii frekwencyjnej  80zł do  płacy zasadniczej)
  2. brak w porozumieniu zapisu w pkt.1 o podwyżce zbiorowej poprzez zmianę tabeli Minimalnych Płac Gwarantowanych   i na jakich zasadach będzie ona funkcjonowała w zapisach zbiorowych z konsekwencją dla wszystkich pracowników  nowo zatrudnianych
  3. w przypadku funkcjonowania premii frekwencyjnej nie zgadzamy się na niekorzystny rygorystyczny  zapis , że 80 zł będzie wypłacone tylko po  przepracowaniu wszystkich dni w miesiącu  (z wyłącznikami)
  4. brak uzgodnienia premii efektywnościowej

W związku z powyższym warunki były nie do przyjęcia dla NSZZ Solidarność. Dla nas bowiem oczekiwania pracowników  są najważniejsze. Dlatego też podtrzymaliśmy żądanie znacznie wyższej, sprawiedliwej podwyżki oznaczającej wzrost stawek w tabeli płac (a nie tylko indywidualnych płac). My zawsze stoimy po stronie pracowników, walcząc o ich prawa i interesy. Jednocześnie w sytuacji podpisu przez trzy organizacje pod dyrekcyjnymi propozycjami, które są odległe od stanowiska zajmowanego przez Solidarność nasz związek wzywa dyrekcję Denso do niezwłocznego podpisania protokołu rozbieżności, zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe rozmowy (rokowania) nie przyniosły wypracowania porozumienia satysfakcjonującego pracowników Denso i jednocześnie strony sporu – czyli dyrekcja i nasz związek – podtrzymują swoje stanowiska, które cały czas znacznie się różnią. Zatem konieczne jest spisanie protokołu rozbieżności. Pozwoli to bowiem zakończyć pierwszy z etapów procedury sporu zbiorowego i szukać możliwości zawarcia satysfakcjonującego porozumienia płacowego w innym trybie niż rokowania. Nie oznacza to natychmiastowego strajku. Działania podejmowane przez związkową stronę sporu zależeć będą bowiem od przebiegu procedury mającej doprowadzić do zakończenia sporu zbiorowego.

Mówiąc najkrócej przedstawione przez dyrekcję propozycje podwyżki obecnie pozwalają NSZZ Solidarność na podpisanie jedynie protokołu rozbieżności. Porozumienie płacowe musi bowiem przede wszystkim spełniać minimalne oczekiwania pracowników i to bez względu na to ile i jakich organizacji gotowych jest popierać dyrekcję. Dla naszego związku ważna oraz wiążąca jest bowiem tylko opinia załogi. My bowiem zawsze reprezentujemy pracowników i bronimy ich stanowiska, nigdy natomiast nie narzucamy im zdania ani własnego, ani tym bardziej dyrekcji. To ostatnie nie jest bowiem rolą związków zawodowych, natomiast są tacy, którzy się w tym specjalizują. Słowem my cały czas walczymy o sprawiedliwą podwyżkę, choć niektórzy zdążyli już podpisać kapitulację nie dziwimy się, bowiem dokonali kapitulacji w Fiat Auto Poland.

Odnosząc się jednocześnie do podjudzającego do nienawiści DYREKCYJNEGO  komunikatu  nadmieniamy, że płatność za nadgodziny nie została rozdzielona od porozumienia to jest równoznaczne z tym, że nasz związek nie musiał tego podpisywać.  Doceniamy pana Prezesa Fabbriego za jego dobroduszność.

Informujemy również pracowników, że w firmie Denso nie ma żadnego dialogu , przez te wszystkie lata istniejące związki zawodowe  doprowadziły  do katastroficznej sytuacji jeżeli chodzi o traktowanie pracowników i ich przedstawicieli. Rozmowy ze stroną związkową odbywają się można by rzec  w dziupli, prawie wypadało by siedzieć na kolanach pracodawcy, warunki żenujące. Ponad to sposób prowadzenia  rozmów przez przedstawiciela pracodawcy pana Piętkę jest arogancki, dyskryminujący naszą stronę związkową, , wręcz do tego stopnia, że na ostatnim spotkaniu przedstawiciel pracodawcy Piętka zakazał nam  mówić , stwierdził, ze nie będzie nas słuchał bo go to nie interesuje. twarzą był zwrócony do swoich popleczników ( w negocjacjach używa się nazwy czarnych koni).

TAK BYĆ NIE MOŻE , MUSIMY ZMIENIĆ TE RELACJE, ŻĄDAMY SZACUNKU DLA PRACOWNIKÓW I ICH  PRZEDSTAWICIELI , ŻĄDAMY PRZESTRZEGANIA POLSKIEGO PRAWA , ZASAD DIALOGU POSZANOWANIA  STRONY SPOŁECZNEJ.

W związku z powyższym sprawy zostaną skierowane do organów ścigania  aby raz na zawsze ustawić wszystko na swoim miejscu, aby relacje pracodawca- związek zawodowy były na właściwym miejscu.

DZIĘKUJEMY JESZCZE RAZ WSZYSTKIM PRACOWNIKOM DENSO TYM KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W REFERENDUM- NAPRAWDĘ BYŁO WARTO JESTEŚCIE WSPANIALI. Sukcesem jest to , że w tym roku przynajmniej pan Fabbri i Piętka nie oszukał pracowników i wprowadził zasadę równej podwyżki. Przypomnę, że w ubiegłym roku podwyżka uzgodniona była w równej wysokości a zapis w porozumieniu ostatecznym był "średnio" dlatego nasz związek nie podpisał się pod zmienionym porozumieniem. Referendum , jest ważne możemy w każdej chwili z niego skorzystać.

PAMIETAJ!!!   Tylko zorganizowani  pracownicy mogą zmieniać prawo   i zasady  zgodnie z prawem!

Wanda Stróżyk

przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność FAP