Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Dlaczego warto zapisać się do NSZZ Solidarność

2020-09-04

Bądźmy razem – zostań członkiem NSZZ Solidarność

Aktualna sytuacja ekonomiczna wywiera duży wpływ na rynek pracy, na sferę stosunków pracy oraz na relacje pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Często obserwujemy, iż relacje te nie są prawidłowe, a prawa pracowników nie znajdują właściwe zrozumienie ze strony pracodawców.

Pojawia się, zatem pytanie, co należy zrobić, jakie działania trzeba podjąć, abyśmy, jako pracownicy byli przez pracodawcę traktowani, jak partnerzy. Aby nasze podstawowe prawa były należycie przestrzegane.

Najlepszą i najskuteczniejsza formą jest silna, odpowiedzialna organizacja związkowa. Jako pojedyncze osoby nie jesteśmy, bowiem w stanie skutecznie bronić swych praw. Zwłaszcza w zakresie obrony trwałości miejsc pracy.

W każdym Zakładzie jest pod tym względem zapewne bardzo dużo do zrobienia. Rozwój ekonomiczny często odbywa się niestety kosztem praw pracowników, a nie jednokrotnie wiąże się również z naruszaniem ich godności.

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych oraz Statutem NSZZ Solidarność, nasz Związek:

 • Podejmuje działania mające na celu obronę interesów pracowników, zarówno zawodowych, socjalnych, materialnych, jak i kulturalnych.

 • Zajmujemy się także nadzorowaniem, kontrolą oraz oceną warunków pracy, w szczególności w zakresie przepisów BHP.

 • Upominamy się o respektowanie przez pracodawców praw pracowniczych, walczymy o przejrzysty system wynagradzania i premiowania, trwałości zatrudnienia oraz bronimy miejsc pracy.

 • Opiniujemy decyzji pracodawców oraz akty prawne dotyczących pracowników.

 • W miarę możliwości udzielamy pomocy materialnej członkom związku oraz staramy się wpływać na rzecz właściwej atmosfery w pracy, praworządności, sprawiedliwości społecznej oraz solidarności w stosunkach międzyludzkich.

Szczegółowych zadań, którymi zajmuje się związek można podawać jeszcze więcej. Ich wspólną cechą jest obrona pracownika wszędzie tam, gdzie jego prawa są zagrożone oraz dbanie o interes każdego z zatrudnionych.

Od tej zasady NSZZ Solidarność nie odstąpi nigdy!

 

Dlaczego warto należeć do NSZZ Solidarność

 • Pracownik niebędący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy – podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91), w której sentencji stwierdzono, iż „kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 § 1 Kodeksu Pracy o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakładowej organizacji, która wyraziła na to zgodę”.
  Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii Związku. Sprzeciw międzyzakładowej „Solidarności” powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy będziesz sam.

 • Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze Związkiem. Nie jesteś skazany na jedyną propozycję „nie do odrzucenia”, jaką przedstawi Ci pracodawca.

 • Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom.

 • Za pośrednictwem Społecznej Inspekcji Pracy Związek dba o odpowiednie i zgodne z prawem zasady bezpieczeństwa i warunki pracy

 • Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ „Solidarność”.

 • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.

 

Paru pracowników zrzeszonych w Solidarności na kilkuset zatrudnionych ma ograniczone możliwości działania i może jedynie patrzeć pracodawcy na ręce.

 

Jednak większa liczba zrzeszonych członków może występować z odpowiednimi postulatami, ponieważ pracodawca wie, że za reprezentantami – którzy uczestniczą z nimi w negocjacjach– stoi znaczna część całej załogi.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Pracowników do współpracy oraz wstępowanie w szeregi NSZZ Solidarność. Jesteśmy przekonani, że wspólnie osiągniemy wiele dla poprawy warunków pracy i płacy oraz wzajemnego poszanowania, a także rozwoju dialogu społecznego.

 

 

 

MOZ NSZZ Solidarność
FCA Poland S.A.
Przewodnicząca
Wanda Stróżyk