Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Skarga emerytalna

2014-09-25

Skarga emerytalna

NSZZ Solidarność zaskarżyła ustawę emerytalną do Międzynarodowej Organizacji Pracy, z powodu braku wykonania konwencji MOP Nr 102, dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Jak podkreślono w skardze w Polsce nie zostały spełnione warunki do podwyższenia wieku emerytalnego powyżej 65 roku życia.

Polska ratyfikując w 2003 roku konwencję MOP Nr 102, dotyczącą minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, zobowiązała się m.in. przestrzegać – zapisanej w art. 26 ust. 2 Konwencji Nr 102 – zasady, że wiek emerytalny uprawniający do świadczeń na starość nie powinien przekraczać 65 lat. Wyższy wiek może być ustalony przez właściwe władze ze względu na zdolność do pracy osób starszych w danym kraju.

Tymczasem w Polsce wydłuża się przeciętna długość życia, ale jednocześnie skraca się długość życia w dobrym zdrowiu. Potwierdzają to oficjalne dane statystyczne. Tym samym uchwalając w 2012 pod dyktando partyjnego interesu PO nowelizację ustawy emerytalnej Polska nie spełnia przesłanki dopuszczalności ustalenia wieku uprawniającego do emerytury na poziomie wyższym aniżeli 65 lat.

Przeciwko zignorowaniu obywatelskiego wniosku o referendum (więcej czytaj tutaj) oraz ekspresowemu przyjęciu ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat wielokrotnie protestowała NSZZ Solidarność (więcej czytaj tutaj). W 2012 złożona została przez nasz związek skarga do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie niezgodności ustawy z konstytucją oraz prawem międzynarodowym, ratyfikowanym przez nasz kraj (więcej czytaj tutaj). W maju tego roku Trybunał zadecydował, że podwyższenie wieku emerytalnego było zgodne z konstytucją.

Jednak z uwagi na niezgodność przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o emeryturach kapitałowych z art. 26 ust. 2 Konwencji MOP Nr 102 dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego NSZZ Solidarność zwrócił się do MOP o wydanie stosownych zaleceń skierowanych do rządu polskiego. Skargę przygotowaną przez eksperta Komisji Krajowej prof. Marcina Zielenieckiego z Uniwersytetu Gdańskiego przekazano do MOP w środę 24 września 2014.

(opr. inf)

 

Czytaj też „Solidarność” składa skargę na rząd RP do MOP