Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wysokość minimalnej ustali rząd

2023-08-02

W związku z nieuzgodnieniem przez Radę Dialogu Społecznego wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został  projekt rządowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (druk nr RD 740), za którego przygotowanie odpowiada minister rodziny i polityki społecznej.

Zgodnie z założeniami tego projektu minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie od 1 stycznia 2024 – 4.242 zł miesięcznie, natomiast od 1 lipca 2024 – 4.300 zł. Przeciętna (średnioroczna) płacy minimalnej wyniesie zatem 4.271 zł, czyli będzie praktycznie na poziomie minimum określonego ustawowo (4.270,60 zł).

Przy proponowanych wysokościach minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, (tj. 4.242 zł oraz 4.300 zł), kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2024, obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić od 1 stycznia 2024 – 27,70 zł, zaś od 1 lipca 2024 – 28,10 zł. Czyli takie same, jak kwoty przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Rada Ministrów jest zobowiązana – w terminie do 15 września danego roku – do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w drodze rozporządzenia, jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Rady Ministrów (do negocjacji) proponowanych wysokości tego wynagrodzenia.

Co ważne, ustalone przez Radę Ministrów wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

(rd)