Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Przestój ekonomiczny czy kodeksowy?

2021-09-06

Przepisy specustawy antycovidowej (jej pełna nazwa to: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) cały czas przewidują możliwość obniżania wynagrodzenia, a także wymiaru czasu pracy w czasie tzw. przestoju ekonomicznego. Jednak nie każdy przestój zgodnie z ustawą jest przestojem ekonomicznym.

Kluczowa dla ustalenia przestoju ekonomicznego jest zawarta w treści specustawy antycovidowej definicja „istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń”, która oznacza zwiększenie ilorazu dwóch wartości: (1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy, oraz (2) przychodów ze sprzedaży towarów lub usług.

W przypadku tak rozumianego przestoju ekonomicznego pracownikowi objętemu tym przestojem pracodawca może wypłacać wynagrodzenie obniżone nawet o 50 proc. (ale nie więcej), nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w tym roku 2.800 zł brutto miesięcznie (natomiast „na rękę” dla pracowników mających skończone 26 lat – 2.061,67 zł).

Ponadto w czasie przestoju ekonomicznego może zostać obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20 proc. , nie więcej niż do 0,5 etatu. Jednak takie obniżenie wymiaru etatu wymaga zawarcia przez pracodawcę ze związkami zawodowymi porozumienia o którym mówi art. 15g ust. 11 specustawy antycovidowej.

Natomiast w przypadku przestoju nie spełniającego ustawowych kryteriów przestoju ekonomicznego wynagrodzenie przestojowe ustala się zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy czyli w wysokości stawki zasadniczej, jednak nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym roku – o czym już była mowa – to 2.800 zł brutto miesięcznie.

(zz)