Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wystąpienie do WZZ Sierpień 80

2011-02-24

Odpowiadając na mailowe zaproszenie z 21 lutego 2011 r. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland i potwierdzając przybycie na spotkanie planowane na 24 lutego 2011 r., zwracamy uwagę, że wypracowanie wspólnego stanowiska wymaga uwzględniania postulatów wszystkich organizacji związkowych, a nie tylko forsowanie swoich.

Przypomina, że – jak już informowaliśmy w piśmie z 14 lutego 2011 r. – nasz Związek gotowy jest poprzeć każde żądanie płacowe wyższe niż 500 zł miesięcznie, pod warunkiem zachowania zasady, że podwyżka będzie wypłacona w równej wysokości dla każdego pracownika. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby było to 850 zł dla każdego pracownika. Jednocześnie uważamy, że podwyżka powinna mieć bezwzględną formę podniesienia stawek MPG na każdym poziomie płacowym o jednakową kwotę.

NSZZ „Solidarność” FAP podtrzymuje również swoje żądanie wprowadzenia do MPG wszelkich dodatków będących obecnie składnikami wynagrodzenia oraz – skierowane do wszystkich stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) jeszcze 25 maja 2010 r. – o niezwłoczne rozpoczęcie rozmów w celu zmiany treści Załącznika nr 10 ZUZP, regulującego wysokość premii efektywnościowej. Zwracamy jednocześnie uwagę, że proponowany przez WZZ Sierpień 80 żądanie „uregulowania zapisów odnośnie premii efektywnościowej” jest pozbawione podstaw prawno-logicznych. Zapisy te są już bowiem uregulowane w Załączniku nr 10 ZUZP, natomiast ich niekorzystna treść wymaga pilnej zmiany, o co apelujemy do stron ZUZP – w tym WZZ Sierpień 80 – od niemal roku.

Niefortunnym wydaj się również dodanie do żądań płacowych wniosku o „stworzenie planu urlopów na rok 2011”. Obowiązek stworzenia takiego planu, uzgodnionego z zakładowymi organizacjami związkowymi spoczywa na pracodawcy na mocy art. 614 ZUZP, będącym zakładowym aktem prawa pracy. Dlatego należy w tym wypadku skorzystać z możliwości, jaką daje droga prawna. Takie rozwiązanie zamierza wybrać NSZZ „Solidarność”, chcąc z jednej strony szybko rozwiązać problem, a z drugiej uniknąć sytuacji, gdy plan urlopów stałby się „zakładnikiem” negocjacji płacowych.

Zwracamy także uwagę, że do ustawowych obowiązków Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy należy m.in. „kontrola procesów technologicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy”, a zatem również spełniająca ten kryteria kontrola tempa linii produkcyjnej. Żądanie w tej sprawie powinno być zatem kierowane do Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, będącego członkiem WZZ Sierpień 80. Natomiast w przypadku posiadania przez Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dowodów na łamanie przez pracodawcę zasad BHP (np. w wyniku przyspieszania linii produkcyjnej) powinien on podjąć działania przewidziane w art. 11 oraz 19 ustawy o społecznej inspekcji pracy. Żadna tego typu aktywność Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy nie jest znana naszemu Związkowi. Brak wspominanych działań ze strony Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy sprawia jednocześnie, że strona związkowa pozbawiona jest w tej kwestii merytorycznych argumentów, mogących być podstawą do formułowania kategorycznych wniosków.

Z zadowoleniem NSZZ „Solidarność” przyjmuje zmianę stanowiska WZZ Sierpień 80 w kwestii zatrudniania pracowników FAP na czas określony, pamiętając jednak, że podpisując porozumienie z 11 grudnia 2007 r. związek ten dał dyrekcji wolną rękę na zawieranie 5-letnich umów czasowych. Zwracamy uwagę, że tamto porozumienie cały czas obowiązuje, a jedną organizacją związkową, która przeciwstawiała się długim umowom czasowym oraz wprowadzeniu elastycznego czasu pracy (system 18/21 zmian) był NSZZ „Solidarność” FAP.

Na zakończenie przypominamy, że uzgodnienie wspólnych żądań płacowych jest tylko początkiem walki o podwyżkę płac. Jednocześnie konieczne jest ustalenie strategii negocjacyjnej, zasad podejmowania międzyzwiązkowych decyzji dotyczących rozmów w czasie ich trwania oraz warunków brzegowych negocjacji. Uzgodnienia te wymagają poufność, aby ich wyniki nie przedostały się do pracodawcy, pogarszając zdecydowanie pozycję negocjacyjną strony związkowej. Warto o tym pamiętać organizując międzyzwiązkowe spotkania. Uważamy również, że doskonały podkreśleniem poszanowania wszystkich organizacji związkowych biorących udział we wspólnych rozmowach będzie wprowadzenie zasady, że gospodarzem międzyzwiązkowych spotkań przednegocjacyjnych będą kolejno poszczególne związki zawodowe.

Liczymy na szybkie wypracowanie wspólnego związkowego stanowiska i jego twardą obronę podczas negocjacji z dyrekcją, która niestety nie miała miejsca podczas poprzedniego wspólnego wystąpienia związkowego w 2009 r. Przypominamy, że wówczas m.in. WZZ Sierpień 80 zrezygnował z walki o podwyżkę płac zasadniczych po półgodzinnej tyradzie dyrektora Andrzeja Piętki. My żądaliśmy wówczas 650 zł do MPG i jako jedyni nie zdradziliśmy wtedy załogi.